Školní jídelna

Komise mají být respektovanými poradními orgány

4. 09. 2022

Prosazujeme, aby se komise staly respektovanými poradními orgány města. Toho lze docílit, bude-li rada tyto své poradní orgány v konkrétních oblastech rozhodování využívat a jejich doporučením naslouchat. Podporujeme, aby byl radní pověřený určitou oblastí pravidelným účastníkem jednání komise, případně aby při projednávání závažných bodů té které oblasti byl na jednání rady zván zástupce odpovídající komise.

Řádným přístupem ke komisím se dalo a dá předejít řadě případných problémů:

  • Školská komise dlouhodobě komunikovala nutnost rozšíření kapacit mateřských škol – řešeno teprve v posledních měsících.
  • Školská a majetková komise z objektivních důvodů nedoporučovaly pro potřebu školky využití objektu bývalé Organy – přesto předložen materiál, který s objektem školky v tomto objektu počítal (neschváleno).
  • Komise životního prostředí prosazovala možnost zřízení re-use centra – nereflektováno, ačkoliv dnes je to předmětem volebních kampaní.
  • Komise životního prostředí doporučovala budování retenčních nádrží na dešťovou vodu při budování nové knihovny – přes doporučení nenaplněno.
  • Komise životního prostředí po vzoru okolních měst navrhovala úpravu vyhlášky na užívání pyrotechniky – nepřijata.
  • Komise pro IT nepodporovala pořízení mobilního rozhlasu, minimálně dokud nebude splněno několik podmínek, například ohledně přístupu města k datům – Mobilní rozhlas pořízen, ačkoliv některé podmínky stále nejsou splněny.
  • Komise pro IT nepodporovala navrženou podobu smlouvy o budování optické sítě, neboť je pro město a jeho zájmy nevýhodná a tyto zájmy ohrožující – smlouva podepsána.
  • Komise pro IT dlouhodobě upozorňuje na potřebu infrastruktury pro budoucí elektromobilitu – reflektováno jen minimálně a s nedostatky.

O řadě podstatných věcí komise informovány pozdě či vůbec. Minimální zájem nebo nevole včas či vůbec využívat své komise při projednávání zásadních bodů, např. nákup kina Modrý kříž, Evropské hlavní město kultury 2028, Setkání Hornických měst.

Přístup ke komisím se samozřejmě odráží i ve způsobu odměn pro jejich členy, kteří tuto svou činnost vykonávají dobrovolně a bezplatně. Tento záměr se objevil v jednom návrhu na začátku volebního období, kdy neprošel. Od té doby zůstává vše nezměněno, kdy členové zastupitelstva za své působení v komisích berou odměny, nezastupitelé to vykonávají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A přitom by mohlo stačit tak málo, jako případné gesto například bezplatné parkování členů komisí v centru po dobu jednání těchto orgánů.

Jsme přesvědčeni, že změna přístupu rady ke svým komisím by významně zlepšila také její rozhodování a znamenala by celkově lepší přínos městu. Pokud se tak nestane, budou některé komise nadále, jak se kdysi vyjádřil jeden z radních, jen „diskusní kluby“, které budou radou zřizovány na úkor těch, kteří se do nich přihlásí a jen jako určité alibi radních vůči voličům.

A jak své působení v komisích hodnotí někteří ze zástupců nominovaných Alternativou pro Vás?
Co se jim podařilo prosadit, či čím prospěli našemu městu? Naopak co se jim nepodařilo zavést do praxe a nebylo schváleno?

Mgr. Jana Červená – členka komise školské, do 1/2022 členka komise pro životní prostředí

Do obou komisí jsem se přihlásila a byla jmenována po volbách v roce 2018. Jako pedagožka na základní škole jsem se chtěla podílet na rozvoji školství v Kutné Hoře, jako občanku města mě trápilo třídění odpadů. Mým prvním návrhem v komisi školské bylo obnovení MŠ Trebišovská – tento návrh byl členy komise přijat a RM zahájila realizaci.

Komise dlouhodobě poukazovala na nedostatek míst v MŠ již v minulých obdobích, bohužel dlouho nebyla vyslyšena. Vzhledem ke stížnostem dětí na kvalitu stravy v jídelnách ZŠ jsem se pustila do dotazníkového šetření o spokojenosti žáků ve školních jídelnách. Snažení vyústilo v ustanovení tzv. stravovací skupiny, jejíž jsem členem dodnes.

Naší prací bylo provedení šetření v organizaci Školní jídelny Kutná Hora s cílem stanovit opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti dětských strávníků. Zabývali jsme se hospodařením organizace, nákupy surovin, personálními otázkami, jídelníčkem, seznámili jsme se všemi provozy, opakovaně je navštěvovali.

Závěrečná zpráva a provedený audit v organizaci ŠJKH vedly ke změně ve vedení ŠJKH a stanovení nápravných opatření. Bohužel ne všechna jsou dodnes realizována, především jednotný jídelníček a tím zajištěná jednodušší kontrola kvality pokrmů a nákup surovin je i v těchto dnech v řešení.

Podařilo se například vyměnit stoly a židle v jídelně Jiráskovy sady, dokončit výměnu mobiliáře v jídelně Kremnická, zavést soutěžení cen některých dodavatelů, zařadit častěji čerstvé ovoce místo kompotů, upravit názvy jídel apod. Vedeme jednání s ředitelem organizace i vedením města.

V komisi ŽP jsem navrhovala zapojení Města do systému třídění odpadů MESOH – vážení vytříděného materiálu a následné stanovení slevy z platby za svoz komunálního odpadu. Návrh nebyl realizován. Technickému oddělení, ing. Hladíkové, se podařilo zajistit distribuci sběrných nádob na plast a papír.

Připravila jsem tzv. pyrotechnickou vyhlášku. V okolních městech nebyl problém omezit používání pyrotechniky především na Silvestra např. od 18 do 1 hodiny ranní. Ani doložené analýzy o kvalitě ovzduší, zkušenosti z Čáslavi a Kolína nevedly k přijetí. U nás jsme se báli vymahatelnosti takové vyhlášky namísto diskuze a vysvětlení problematiky.

Přes doporučení komise neohlídalo Město vybudování retenčních nádrží k záchytu dešťové vody na budově nové knihovny, stejně tak dopadla myšlenka vybudování re-use centra, kde by mohli občané odložit nepotřebné vybavení domácnosti apod., nabídnout ho ostatním. Tak trochu marnou práci jsem i z časových důvodů ukončila.

Samozřejmě ne každý návrh komisí musí být přijat, pokud by RM uznávala komise skutečně jako poradní orgán, na záměrech komisí spolupracovala, podařilo by se ledacos…

Ing. Max Kubát – člen dopravní komise

Komise se věnovala projednávání žádostí občanů týkajících se úpravy dopravního značení – např. omezení rychlosti, zjednosměrnění ulic, vyhrazených parkovacích míst, instalace zpomalovacích retardérů, zákazům vjezdu, instalaci zrcadel atd.

Dále komise řešila např. problematiku dopravního generelu, nákup a umístění informativních radarů, dopravní situaci před hlavním vlakovým nádražím a parkování ve městě a na sídlištích. Posledně zmíněná problematika byla řešena několikrát bez viditelného výsledku, parkování je v současnosti velký problém.

Osobně jsem se angažoval především v problematice kamionové dopravy a jejího omezení přes Kaňk a ve věci možného snížení rychlosti v úseku Kaňk – Kutná Hora – Hlouška, především v úseku křižovatky komunikací Kaňkovská a Hrušňová.

Mgr. Tomáš Morawski – předseda kulturní komise, člen sportovní komise

Jako dlouhodobého předsedu kulturní komise mne velmi mrzelo tvrzení, které jsem na adresu nejen této komise slýchal, a totiž, že v komisích jsou jen lidé, kteří přihrávají granty. Proto jsem velmi rád, že se ve spolupráci s oddělením kultury a odbornou skupinou podařilo hned z počátku volebního období vytvořit jasný systém grantů a příspěvků na činnost v oblasti kultury.

Na základě tohoto systému je jasně určeno, na co lze žádat a na co nikoliv, a také je zakotveno dvoukolové hodnocení grantů a to pouze těmi, kteří nejsou žadateli o ně. Vzhledem k mému působení i v komisi sportovní, věřím, že bylo velmi přínosné podobný systém vytvořit i pro komise další, v nichž je o granty žádáno.

Dále se v obou komisích plně daří podporovat významné a dlouhodobé kulturní a sportovní aktivity. Zde mám na mysli ve sportu dlouhodobou podporu mládeže a v kultuře významné akce jako je například Tyjátrfest, Mezinárodní operní týden, Ortenova Kutná Hora, Creepy Teepee a další, které jsou podporovány přímo z rozpočtu.

Bohužel poslední covidová období mělo dopady na konání některých akcí, na něž město dlouhodobě přispívá a podporuje je – zde mám na mysli například Stříbření. Některé akce proběhnout nemohly, ale věřím, že v budoucnu se k jejich realizaci, třeba s významnějším přispěním města, opět přikročí.

Ne vše se však podařilo, například jsme schválili koncepci kultury, ale zde jsou ještě resty v jejím naplňování. Také se k mnohým akcím, ať už kulturní, či sportovní komise nevyjadřovala, či vyjadřovala pozdě. Důvodem však není jejich nevole rozhodnout, ale to, že se mnohé důležité věci, které by jistě zasluhovaly minimálně právě tu poradní funkci od komisí, do nich vůbec nedostávaly, a pokud již se do komisí dostaly, tak kolikrát pouze na vyžádání komisí samotných, či ve chvílích, kdy již na případný jejich názor pozdě.

Ať šlo například o zamýšlený atletický tunel na Olympii, návrh přihlášky na Evropské hlavní město kultury, oslavy zápisu města na Seznam kulturního dědictví UNESCO, přípravy Setkání hornických města a obcí 2022 a jiné další.

Věřím, že pokud by se dala komisím větší důvěra a více se na ně rada obracela, či z jejich názorů vycházela, mohlo by se toho podařit více.

Ing. Lukáš Jelínek – bývalý předseda komise pro IT (v letech 2012 až 2022)

Členem komise pro informačních technologie (resp. pod původním názvem „pro rozvoj informačních technologií“) jsem byl od jejího založení na začátku roku 2011, od roku 2012 jsem působil jako její předseda. Na jaře 2022, tedy po více než 11 letech, jsem z komise odešel – důvody vysvětlím vzápětí.

Nejprve shrnu, co se komisi podařilo – a nebylo toho úplně málo. Například se povedlo velmi efektivně využít dotace pro pořízení potřebného hardwarového a softwarového vybavení úřadu a pro nový informační systém městské policie, povedlo se přesoutěžit dodavatele internetové konektivity a mobilních telefonních služeb (kdy se „za méně peněz získalo mnohem více muziky“), zprovoznit řadu nových webových služeb s efektivním využitím městských IT prostředků nebo třeba významně pomoci s distančním fungování městských orgánů během covidových omezení.

Hlavním důvodem pro tyto úspěch bylo především velké osobní nasazení některých členů komise (daleko nad rámec běžné práce komise, přitom stále zdarma ve volném čase) a velmi dobrá spolupráce s oddělením informatiky MěÚ pod vedením Ing. Čermáka.

Ovšem potenciál komise byl větší, mnohem větší. K jeho využití ovšem dlouhodobě – tedy myslím přes všechna volební období – chyběl jeden podstatný faktor: větší zájem radních o výsledky práce komise. Totiž právě pro ně tu komise je, je jejich poradním orgánem. Situace byla nejhorší v dobách, kdy členem komise nebyl žádný radní a ani se žádný radní neúčastnil jejích schůzí.

Tím zájmem mám na mysli jednak intenzivnější komunikaci s komisí. Rada by se měla na komisi obracet vždy, kdy řeší cokoliv, k čemu má komise co říct. Zrovna v případě IT to bývá hodně často, protože tyto technologie jsou dnes nedílnou součástí prakticky každé investiční akce a každého procesu, ať už na úřadě nebo jinde.

Druhou věcí je pak využití výstupů z komise, jejích stanovisek. Není zrovna motivující, když se členové komise věnují přípravě stanoviska k nějaké rozsáhlé a složité záležitosti, aby pak „bezmocně“ pozorovali, jak si radní stejně všechno dělají po svém a přicházejí přesně takové následky, kterým se komise snažila předejít.

Právě kvůli dlouhodobé absenci obou složek onoho důležitého faktoru jsem na jaře z komise odešel. Můj odchod měl hlavně symbolický význam a v žádném případě neznamená nezájem. Pokud bude povolební městská rada nakloněna mnohem intenzivnější spolupráci s komisemi a bude o můj příspěvek k věci zájem, rád se vrátím, abych opět Kutné Hoře pomáhal posouvat se v této oblasti kupředu.