Stanovy hnutí

Stanovy politického hnutí

Alternativa pro Vás

Článek 1: Základní ustanovení

Alternativa pro Vás (dále jen „Hnutí“) je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění. Hnutí používá zkratku Alternativa, působí v České republice a jeho sídlem je Kutná Hora.

Článek 2: Programové zásady a cíle

 1. Hnutí usiluje o zajištění odborně řízeného a funkčního města, se spravedlivým přístupem ke všem jeho občanům.
 2. Hnutí usiluje o poskytování rovných šancí pro všechny občany a vytváření podmínek pro zapojení osobností do politické činnosti ve městě a jeho orgánech.
 3. Hnutí při své činnosti usiluje o řešení společenských problémů města s důrazem na kvalitu života v něm.
 4. Hnutí trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování podnikatelského a životního prostředí ve městě.
 5. Zásadou Hnutí je nevymezovat se vůči žádnému politickému subjektu, který pošlou místní občané do komunálních voleb.
 6. Hnutí je pro co nejširší spolupráci všech uskupení zvolených do vedení města.
 7. Hnutí prosazuje hospodárné zacházení s veřejnými prostředky a městským majetkem, a dobře fungující veřejnou správu, která slouží všem občanům města při dodržování všech zákonných ustanovení.
 8. Hnutí usiluje o otevřenou komunikaci úřadu a vedení města vůči jeho obyvatelům.

Článek 3: Vznik, evidence, pozastavení a zánik členství

 1. Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
 2. K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do Hnutí.
 3. O přijetí za člena, či zamítnutí přihlášky rozhodne výkonný výbor hnutí.
 4. Členství v Hnutí zaniká:
  a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
  b) písemným prohlášením o vystoupení z Hnutí doručeným výkonnému výboru,
  c) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům,
  d) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
  e) přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany či hnutí bez souhlasu výkonného výboru,
  f) vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru.
 5. Členství v Hnutí se pozastaví na základě písemné žádosti člena z důvodu neslučitelnosti příslušnosti k Hnutí a funkce nebo zaměstnání, které tento člen přijal nebo hodlá přijmout, nebo z důvodu zahájení trestního stíhání jeho osoby. Zahájení trestního stíhání může být důvodem k pozastavení členství, na základě rozhodnutí výkonného výboru.
 6. O zániku členství v Hnutí musí být dotyčný člen písemně vyrozuměn.

Článek 4: Práva člena

Člen Hnutí má právo:

 1. účastnit se jednání schůzí Hnutí,
 2. účastnit se sněmu,
 3. volit a být volen delegátem sněmu a do funkcí v Hnutí,
 4. navrhovat kandidáty pro volby,
 5. být informován o činnosti Hnutí a o usneseních výkonného výboru týkajících se jeho osoby a činnosti,
 6. předkládat všem orgánům Hnutí náměty, stížnosti a připomínky,
 7. vyjádřit se orgánu Hnutí, jestliže rozhoduje o jeho činnosti nebo chování.

Článek 5: Povinnosti člena

Člen Hnutí je povinen:

 1. prosazovat cíle Hnutí a podílet se na plnění jeho programu,
 2. řídit se stanovami Hnutí,
 3. platit členský poplatek ve výši 1500 Kč ročně; splatnost je do konce ledna daného roku, poprvé se poplatek platí za rok 2022.

Článek 6: Členské sankce

Členskou sankcí je pozastavení členství a vyloučení z Hnutí. O sankci rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o sankci s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu doručeno. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat k rozhodci. Odvolání nemá odkladný účinek.

Vyloučit člena z Hnutí lze jen pro:

a) zvlášť hrubé či opakované porušení stanov,
b) soustavné zanedbávání základních členských povinností,
c) hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem Hnutí,
d) jednání, poškozující Hnutí,
e) spáchání úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen,
f) zneužití funkce v Hnutí nebo veřejné funkce,
e) uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v přihlášce do Hnutí,
g) nezaplacení členského poplatku ve lhůtě splatnosti.

Článek 7: Organizační struktura Hnutí

Organizační struktura Hnutí je tvořena následujícími orgány:

 1. sněm,
 2. výkonný výbor,
 3. rozhodce,
 4. revizor.

Článek 8: Jednání orgánů

Orgány Hnutí rozhodují usnesením.

Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, pokud není stanovami upraveno jinak.

K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud stanovami není upraveno jinak. Volby členů volených orgánů Hnutí a rozhodování o kandidátkách pro veřejné volby probíhají prostřednictvím veřejného hlasování.

Jednat a podepisovat jménem Hnutí je oprávněn Předseda, případně jím ve stanoveném rozsahu písemně pověřený člen výkonného výboru. Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Hnutí, jménu a funkci jednajícího připojí svůj podpis.

Článek 9: Sněm

Sněm je vrcholným orgánem Hnutí. Sněm se koná nejméně jednou za čtyři roky. Sněm svolává předseda Hnutí na základě rozhodnutí výkonného výboru, nebo v případě, pokud o to požádá alespoň 20 % členské základny. V případě svolání sněmu na návrh členů se musí takto svolaný sněm konat do 60 dnů od doručení úplného návrhu. První sněm svolává přípravný výbor nejpozději do 30 dnů od vzniku Hnutí. Sněmu mají právo se účastnit všichni členové Hnutí. Sněm schvaluje program Hnutí, stanovy Hnutí a jejich změny.

Sněm volí a odvolává:
a) předsedu a členy výkonného výboru Hnutí,
b) rozhodce a revizora.

Článek 10: Výkonný výbor

Výkonný výbor Hnutí je statutárním orgánem Hnutí. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Schůzi výboru svolává předseda Hnutí. Předseda Hnutí je povinen svolat výkonný výbor bezodkladně v případě žádosti dvou jeho členů. Schůze výboru se může konat i s využitím prostředků elektronických komunikací.

Výkonný výbor Hnutí se skládá z předsedy Hnutí a dvou dalších členů.

Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.

Výkonný je usnášeníschopný, účastní-li se schůze nejméně dva jeho členové.

Výkonný výbor plní veškerou agendu Hnutí v mezích těchto stanov a usnesení Shromáždění členů.

Výkonný výbor Hnutí zejména:

a) schvaluje rozpočet a výroční finanční zprávu Hnutí.
b) ukládá předsedovi svolání sněmu.
c) schvaluje řády, směrnice a statuty.
d) rozhoduje o přijetí nových členů Hnutí.
e) rozhoduje o pozastavení členství a vyloučení z Hnutí.
f) jmenuje a odvolává pokladníka Hnutí.
g) rozhoduje o dalších záležitostech, které nejsou stanovami ani vnitřními normami určeny jinému orgánu Hnutí.

Článek 11: Předseda Hnutí, pokladník

Předseda Hnutí stojí v čele výkonného výboru Hnutí a Hnutí jako celku. Svolává výkonný výbor, sněm a předsedá jim. Je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů Hnutí.

Předseda jedná za Hnutí navenek. Předseda může pověřit částmi své pravomoci jiné členy výkonného výboru.

Hnutí zřizuje funkci pokladníka. Pokladníka jmenuje a odvolává výkonný výbor Hnutí. Pokladník spravuje finance a pravidelně informuje výkonný výbor o stavu financí.

Článek 12: Rozhodce a revizor

Rozhodce

 • je rozhodčím orgánem Hnutí, voleným sněmem, který rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí,
 • jedná pouze na základě písemného podnětu od člena nebo orgánu Hnutí. Před rozhodnutím musí Rozhodce dát prostor pro vyjádření všem stranám sporu. Jednání Rozhodce se může účastnit každý člen Hnutí. Ze svého jednání pořizuje Rozhodce zápis. Rozhodnutí Rozhodce musí vždy obsahovat odůvodnění.

Revizor

 • je revizním orgánem Hnutí, voleným sněmem, který kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí,
 • jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí. Po obdržení písemného podnětu provede Revizor šetření, jehož výsledkem je stanovisko k podnětu. Ve stanovisku Revizor sdělí, zda považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné, příp. doporučí sněmu nebo výboru opatření k nápravě.

Článek 13: Funkční období

Funkční období členů všech volených orgánů a volených funkcionářů je čtyřleté a končí uplynutím lhůty funkčního období, nejpozději však novou volbou, odvoláním z funkce, odstoupením z funkce nebo zánikem členství v Hnutí.

Článek 14: Zásady hospodaření

Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Hospodaření Hnutí jako celku se řídí právním řádem ČR.

Článek 15: Zrušení Hnutí

Hnutí se může zrušit vlastním rozhodnutím sněmu, a to dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jinou stranou nebo Hnutím. Hnutí může být zrušeno i jinak, stanoví-li tak zákon.

Nepřejde-li majetek zrušeného Hnutí na právního nástupce nebo na stát, bude nabídnut  obecně prospěšné společnosti, nadaci nebo nadačnímu fondu, které určí sněm současně s rozhodnutím o zrušení Hnutí


Aktuální podoba stanov byla potvrzena Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 1. 2022 pod č. j. MV- 78356-12/OV-2018.