Náš program

Fungující město = spokojený občan

Alternativa pro Vás, pro Kutnou Horu, se předem nevymezuje proti žádnému subjektu, jehož kandidáty zvolí kutnohorští občané do městského zastupitelstva. Jednoznačně tak zastává názor, že by naše město měla řídit co nejširší koalice zvolených stran a hnutí, která bude především hledat společné body a průniky svých programů.

Kutná Hora je klenot mezi městy, a to nejen městy českými.

Jedinečnost architektury oceněná zápisem na seznamu UNESCO a genius loci Kutné Hory, to je něco, o čem jiná města a sídla mohou jen toužit a snít. Nám stačí důsledně se o něj starat a citlivě ho rozvíjet. Více než  sedmisetletá historie Kutné Hory je významnou součástí dějin českého státu a Evropy. To vše musí respektovat každý, kdo se uchází o čest být zastupitelem občanů v Kutné Hoře.

Kdokoliv z radních osob za řízením vstoupíš do radnice, svrhni přede dveřmi se sebe všecku osobní vášeň, hněv, násilí, zášť, přátelství, pochlebenství, podrob osobu i péči svou obci. Neboť jak spravedliv nebo nespravedliv budeš k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud boží“.

Tyto  zásady z nápisu na bronzové desce bývalé kutnohorské radnice z roku 1595 ctili radní  Kutné Hory už tehdy a i když je jejich jazyk archaický, jsou stále živé a kandidáti Alternativy pro Vás, pro Kutnou Horu, se k nim hrdě hlásí.

Děkujeme všem voličům, kteří nám dají svůj hlas.

1. Město a Městský úřad

1.1. Efektivní hospodaření radnice

Efektivnost hospodaření celého městského úřadu a města!

K majetku MĚSTA KUTNÁ HORA musí zastupitelé přistupovat s pokorou, úctou a s vědomím, že ho po dobu čtyř let pouze spravují. Proto zásadně odmítáme privatizaci majetku města, a odprodeje podílů dlouhodobě rentabilních městských společností.

Prioritou zástupců Alternativy pro Vás, pro Kutnou Horu, jsou potřeby obyvatel, nikoliv takové aktivity, na které jsou právě dotační tituly. Městské finance by tedy měly jít primárně do potřeb města, nikoliv na dofinancování velkých dotačních akcí, které se stávají pomníky daného vedení města.

Chceme zvrátit trend zadlužování města. Zejména s výnosem z daně z nemovitosti, chceme zacházet transparentně, např. umístěním do „cíleného fondu“, který by nebylo možné použít ke „spotřebě radnice“, jako tomu bylo doposud. Stejná zásada musí platit také u bytového i nebytového nájemného, z něhož musí být tvořen fond oprav bytů i nebytových prostor ve vlastnictví města.

Podrobně vyhodnotíme náklady Městského úřadu a porovnáme podíl samosprávy a státní správy. Naším cílem je zvýšit efektivitu úřadu a šetřit náklady.

Při rozhodování o nákladných investicích, které si vyžádají následné vysoké provozní náklady, využijeme institutu místního referenda nebo ankety. Takovým příkladem by mohla být sportovní hala Klimeška. Významným rozhodnutím musí přirozeně předcházet důsledná analýza využití stávajících zařízení, jejich provozního financování a budoucnosti. Naše rozhodování o důležitých investicích se bude řídit výhradně potřebami občanů Kutné Hory a možnostmi  města.

Při zadávání zakázek chceme v rámci platné legislativy preferovat místní firmy, a to ve všech oborech.

1.2. Bezpečné město

V rámci bezpečnosti se zasadíme o zkvalitnění osvětlení ve městě.

Bezpečnost chápeme jako jednu z hlavních priorit. Jsme znepokojeni tím, že občané mají strach procházet některými lokalitami v Kutné Hoře. Chceme proto aktualizovat úkoly a způsob řízení Městské policie. Městský policista musí být v ulicích tam, kde ho obyvatelé města potřebují.

Chceme revidovat rozhodování o měření rychlosti Městskou policií tak, aby tato „činnost“ přispívala k bezpečnosti a neobtěžovala občany.  Svou profesionalitou a přístupem musí strážníci vzbuzovat důvěru občanů. V tomto budeme Městskou policii jednoznačně podporovat.

Prosadíme, aby městská policie publikovala pravidelnou analýzu své činnosti, jasnou a srozumitelnou pro veřejnost.

Ověříme, jaký dopad pro naši společnou bezpečnost ve městě může mít rozšíření kamerového monitorovacího systému. V rámci stávající legislativy budeme prosazovat snížení počtu heren ve městě.

1.3. Hospodaření městských společností

Důkladným auditem prověříme hospodaření městských  společností a prověříme smysluplnost plateb do příspěvkových organizací a do neziskového sektoru. Naším cílem je podporovat výhradně zcela průhledné projekty se známým příjemcem. Zakázky směřující do údržby městského majetku hodláme zadávat jako zakázky na dodané množství práce ve sjednaném čase, nikoli za „odpracovanou dobu“.

Povedeme jednání s TJ Sparta Kutná Hora s cílem zajistit pro Město Kutná Hora většinový podíl  na krytém plaveckém bazénu tak, aby bylo možné jej modernizovat. Současný stav brání zásadnějším opravám, modernizaci i žádostem o dotace pro tyto účely.

1.4. Pravidelná setkávání s občany

Občané Kutné Hory si zaslouží kvalitnější a přesnější informace o všem, co se na radnici odehrává. Zavedeme proto:

  • srozumitelnou a přehlednou prezentaci všech výběrových řízení města,
  • přímou, veřejnou, arogance zbavenou komunikaci se starostou, místostarosty a tajemníkem úřadu,
  • veřejný seznam radních a zastupitelů působících v  městských společnostech, včetně jejich funkce,
  • důsledné zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva, městských vyhlášek, obsahu závažných dokumentů (např. územního a dopravního plánu, záměrů, projektů, výsledků jednání při získávání dotací, zápisů z kontrolních dnů na významných investičních akcích, smluv na převod městského majetku atd.)
  • zveřejňování zpráv, které podávají jednatelé obchodních společností Města Kutná Hora a účetních závěrek těchto společností,
  • širší a intenzivnější využití komunikace s občany a podnikatelskými subjekty prostřednictvím projektu Lepší místo,
  • pravidelná setkávání zvolených zastupitelů za Alternativu pro Vás, pro Kutnou Horu, s občany města,
  • výjezdní veřejná zasedání rady města do různých městských částí,
  • otevřený portál pro dotazy občanů na konkrétní zastupitele a radní.

Ke zlepšení komunikace a informovanosti občanů chceme  více využívat možností internetu a sociálních sítí. Každý z občanů musí mít zároveň dostatek informací a možnost své záležitosti vyřídit na radnici osobně, pokud mu jiná možnost komunikace nevyhovuje.

1.5. Řízení města

Chceme realizovat novou, otevřenou komunikaci s osadními výbory tak, aby z jejich potřeb, námětů a připomínek a na druhé straně z možností města jako celku, vzešel po konstruktivní a demokratické diskuzi realizovatelný závěr, který by byl přijatelný (pokud možno) pro všechny.

Partnerem tak musí být nejen osadní  výbory v předměstských částech města, ale i v centru a na městských sídlištích, kde budeme iniciovat jejich vznik. Vyargumentovaná doporučení komisí musí mít větší význam při přijímání rozhodnutí rady města.

To vše samozřejmě nezbavuje volené orgány práv a odpovědnosti, které vyplývají z příslušných zákonů. Naším cílem je učinit z komisí opravdu respektovaný poradní orgán rady města. Zasadíme se, aby v každé z komisí byl člen Rady města pro zkvalitnění komunikace těchto orgánů. Na projednávání konkrétních problému chceme zvát vždy zástupce dotčených komisí.

1.6. Městský úřad

Vnímáme městský úřad jako službu pro občany a zároveň jako klíčového partnera politické reprezentace města pro realizaci schválených záměrů. Jsme si vědomi složité personální situace, která vzniká postupným odchodem dlouholetých zaměstnanců na zasloužený odpočinek a obecným nedostatkem lidí na trhu práce způsobeným oživením světové ekonomiky. Chceme vytvořit na úřadě takové podmínky, aby byla tato práce zajímavá a atraktivní a aby se dařilo sestavovat kvalitní, efektivně pracující týmy, jejichž společným cílem bude spokojenost občanů. Pracovníkům úřadu nabídneme odborná školení. Občanům pak sjednocenou pracovní dobu všech odborů městského úřadu.

1.7. Chytré město

Chceme intenzivně využívat moderní technologie, ale vždy na základě konkrétních potřeb obyvatel města a v souladu s koncepcí, kterou je potřeba připravit. Nebudeme podléhat lákavým nabídkám firem na magicky působící, ale zbytečné a drahé „hračky“. Na prvním místě jsou lidé, technologie jim musí sloužit.

2. Investice a budoucnost města

Budoucnost a rozvoj Kutné Hory chceme aktualizovat v dlouhodobém plánu, který zajistí kontinuitu rozhodování v zásadních rozvojových otázkách i budoucím zastupitelským sborům města bez ohledu na jejich politické složení.

Otevřeme diskuzi nad vznikem pozice městského architekta, či architektonické komise města.

Z Palackého náměstí musí být opět důstojné a živé centrum města. Podpoříme aktivity místních podnikatelů, trhovce, a dokončíme myšlenku vybudování kašny na tomto místě.

2.1. Kvalitní chodníky, silnice a osvětlení

S vědomím, že Město Kutná Hora musí sloužit především svým občanům, se zaměříme především na údržbu a obnovu majetku města potřebného pro běžný život (komunikace, chodníky, osvětlení, veřejná zeleň, jezy). Jednou z priorit v této oblasti budou opravy a údržby lávek a mostů.

2.2. Revitalizace sídlišť a nová parkovací místa

Rádi bychom pokračovali v nyní přerušené revitalizaci sídlišť Hlouška a Šipší. Tato sídliště trpí mj. nedostatkem parkovacích míst. Budeme hledat řešení v souladu s dřívějšími návrhy, které již řadu let podáváme.

Navázat chceme na investiční akce jako např. revitalizace parku pod Vlašským dvorem a jeho případné zatraktivnění formou „atrakcí,“ jako je minigolf či frisbee golf .

Pokračovat chceme v průběžných rekonstrukcích místních komunikací a osvětlení. Dále ve snaze získat prostředky na opravy Tylova divadla. A v neposlední řadě prověřit i možnost zřízení veřejných, placených WC v prostoru ulice a přilehlého parku Na Náměti a na hlavních pěších turistických trasách do centra.

2.3. Nová místa ve školkách

V souvislosti s nově přijatými zákony bychom rádi pomohli rozšíření sítě mateřských škol, popřípadě zvýšení stávajících kapacit.

Zaměříme se na snížení provozní náročnosti městských školských objektů.

2.4. Občanská vybavenost do všech lokalit města

Budeme prosazovat rozvoj všech lokalit města.

Chceme pokračovat v opravách komunikací a budování chodníků na Kaňku. Budeme prosazovat realizaci zamýšleného projektu kanalizace v Perštejnci. Aktivně podpoříme všechny, kteří budou mít zájem na zřízení a provozování obchodů v lokalitách Kaňk, Vrchlice, Poličany, Malín, Perštejnec.

Rozvoj všech lokalit chceme také řešit na základě celkové koncepce rozvoje města.

2.5. Podpora individuální výstavby

V časově krátkém horizontu chceme zajistit pozemky pro individuální výstavbu rodinného bydlení v souladu s Územním plánem. Tyto investice chápeme jako jeden z předpokladů rozvoje a stabilizace počtu obyvatel Kutné Hory.

2.6. Pohodlné parkování v Kutné Hoře pro občany a turisty

Velkým a dlouhodobým problémem je parkování v Kutné Hoře, budeme proto aktivně hledat vhodná parkovací místa pro zájezdové autobusy a turisty. Podpoříme urychlené rozšíření parkovacích možností přímo proti Hlavnímu nádraží v Sedlci, ve spolupráci s osadním výborem v Sedlci změníme dopravní a parkovací řešení v ulici Zámecká.

Podpoříme rozšíření parkoviště Na Valech a až to bude možné, přehodnotíme možnost parkování v lokalitě Václavské náměstí – Šultysova. Spolu s Vámi zvážíme možnost bezplatného, časově limitovaného vjezdu do centra města.

2.7. Cyklisté a bruslaři v Kutné Hoře

Podpoříme smysluplné budování a vylepšování cyklostezek a bruslařských tratí (např. podél Vrchlice, případně až k Velkému rybníku) a v souladu se zásadami bezpečného provozu se zasadíme o změnu dopravního značení ve městě tak, aby nebylo nepřátelské vůči cyklistům (zbytečné zákazy vjezdu, jednosměrky…). Cyklisté by měli mít na významných místech možnost si uložit kola do stojanů.

2.8. Budování a využití sítí

Zajistíme účelné a ekonomické využití již instalované optické sítě, a to jak k propojení budov města, tak i pro občany a firmy ve městě. Budeme těsně spolupracovat s provozovateli sítí a realizátory dopravních staveb s cílem využít všech možností k co nejefektivnějšímu rozšiřování komunikační infrastruktury.

3. Cestovní ruch, podnikání a doprava

3.1. Spolupráce všech subjektů

Chceme podpořit a v případě potřeby zastřešit nebo zprostředkovat spolupráci všech subjektů působících v oblasti cestovního ruchu s využitím dosavadních zkušeností a záměrů dosud úspěšných sdružení a podnikatelů. Spolu s nimi vytvoříme rámcovou vizi, jak dlouhodobě naložit s jedinečným historicko-kulturním potenciálem Kutné Hory.

Chceme podporovat aktivity směřující k organizování  vícedenních pobytů turistů v Kutné Hoře a výrazně zlepšit i komunikaci a spolupráci s GASKem, Českým muzeem stříbra, Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec, Arciděkanstvím atd.

3.2. Zlepšení v MHD

Každoročně chceme ověřovat optimalizaci místní hromadné dopravy a posílíme spolupráci s Ropidem a Středočeským krajem. Důvodné připomínky občanů chceme průběžně uvádět do praxe a zvyšovat tak kvalitu hromadné dopravy při přiměřené finanční náročnosti.

Doprava v MHD by měla být pro seniory zdarma, jako je tomu v řadě jiných měst, integrovaná v rámci PID. Doprava ve městě by měla pravidelně obsluhovat také okrajové oblasti města, tedy Kaňk, Poličany, Malín, Vrchlice a Perštejnec.

Povedeme jednání s ČD a SŽDC o zřízení zastávky na znamení vlaku směrem na Zruč, v prostoru Královské procházky nad ulicí Pobřežní. Místní a turisté by to z této zastávky měli do centra města nejblíže a nádherné panorama města by se nabízelo již vystoupení z vlaku.

3.3. Významné dopravní stavby v okolí Kutné Hory

Akutní řešení si žádá i situace na příjezdových cestách do Kutné Hory. Jednáním s Ředitelstvím silnic a dálnic chceme urychlit  řešení katastrofální dopravní situace Na Skalce pod Kaňkem.

3.4. Podpora podnikání

Chceme zásadně změnit přístup města k podnikání, a to daňovými pobídkami pro podnikatele, aktivnějším monitorováním a vycházením vstříc racionálním potřebám živnostníků a podnikatelů. Samozřejmě i lepším přístupem k informacím a vstřícnějším přístupem odborů a oddělení, která tuto změnu prakticky zajišťují  (Živnostenský úřad, Stavební úřad, Odbor správy majetku, Odbor životního prostředí atd.). Podpoříme zájemce o kvalitní stánkový prodej v centru města.

4. Kultura, sport, školství a zdravotnictví

4.1. Oživení Kutné Hory

Budeme rozvíjet spolupráci Města s organizátory kulturních a sportovních akcí.

Naší snahou bude nalézt řešení problematiky hlučnosti akcí, například aktivní snahou hledat kompromis mezi zájmy města a přáním jeho obyvatel a nalezením vhodných lokalit pro pořádání velkých kulturních akcí, jako je například vodojem na Sukově.

Propagace města akcemi, jako  jsou např. Královské stříbření, Operní týden, Mezinárodní hudební festival,  je podle našeho přesvědčení nejúčinnější a často i nejlevnější, rádi bychom je podporovali přímo zanesením do rozpočtu města.

Budeme podporovat kvalitní a dnes již tradiční kulturní akce, ale i všechny amatérské ochotnické soubory a nadšence, kteří zajišťují kulturní vyžití obyvatel města a významně se podílí na kulturním životě v Kutné Hoře.

4.2. Sport a Kutná Hora k sobě patří

Při rozhodování o materiální podpoře sportu ve městě chceme významně zohlednit názory dotčených subjektů. Naším cílem je maximální využití sportovního zázemí a možností pro sportovní vyžití v našem městě a jeho okolí.

Budeme vycházet vstříc organizacím, které  mají zájem na rozvoji sportovních možností a vyžití ve městě. Rádi bychom pro sportovní vyžití využily prostory bývalého cvičiště u stadionu Olympie, například jako tréninkové zázemí vrhačských disciplín, skatepark a podobné.

4.3. Vzdělávání v Kutné Hoře

Naším cílem je navázat na tradici a rozvíjet Kutnou Horu také jako město škol a vzdělávání. Chceme vycházet vstříc potřebám základních a mateřských škol při respektování jejich subjektivity a autonomie v oblasti vzdělávání.

Cílem je bezpečnost dětí, a proto v návaznosti na existující elektronické systémy fungující ve městě, otevřeme otázku připojení a vytvoření elektronického docházkového systému do škol.

Zasadíme se o dohled nad kvalitou stravování dětí ve školních jídelnách.

Budeme se zabývat otázkou přiměřenosti počtu základních škol s ohledem na jejich využití a populační vývoj ve městě.

4.4. Dostupná zdravotní a sociální péče

Je nám líto, že není snadné umisťovat kutnohorské seniory do místního zařízení pro starší spoluobčany. Chceme se proto zasadit o rozšíření kapacit. Podpoříme vzdělávání seniorů formou kurzů či univerzity třetího věku.

Rádi bychom svou pozornost věnovali i oblasti zdravotní péče, proto budeme usilovat o zachování, resp. rozšíření akutní lůžkové péče v kutnohorské nemocnici. Zároveň o vytvoření lepších podmínek v následné lůžkové péči. Jednoznačně podpoříme i rozvoj ambulantních složek lékařské péče.

Formou pobídek s možností využití bytového fondu města, vytvoříme kvalitní podmínky pro nové lékaře a jejich ambulantní činnost.

Budeme důsledně vyžadovat plnění závazků Středočeského kraje obsažených ve Smlouvě o převedení kutnohorské nemocnice pod Středočeský kraj.

5. Životní prostředí

Jsme zastánci přirozeného přírodního rázu krajiny v Kutné Hoře a okolí. V oblasti péče o životní prostředí proto budeme podporovat pouze takovou politiku, která bude vůči životnímu prostředí citlivá a šetrná.

V oblasti odpadového hospodářství budeme pokračovat v trendu zvýšeného třídění odpadů a hledání nových forem třídění a tím i snižování nákladů na likvidaci odpadů.

Budeme spolupracovat s občanskými sdruženími působícími v této oblasti.

Řešení celé problematiky musí být koncepční a musí vycházet  ze smysluplné aplikace evropských a českých norem, ale i ze zkušeností jiných srovnatelných měst.

Veškeré případné zásahy do městské zeleně budeme vždy komunikovat s občany, naším cílem je přistupovat k ní efektivně a hospodárně.

6. Závěr

Dobře si uvědomujeme, že všechny výše uvedené body našeho programu můžeme prosadit jedině při spolupráci s dalšími politickými subjekty. Jsme proto připraveni k jednání se všemi zvolenými partnery. Společné PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ pro léta 2018-2022 pak zveřejníme ve všech místních médiích a na webových stránkách města.

 

V Kutné Hoře 24. 8. 2018