Tomáš Morawski

Dali jsme dva návrhy na zvětšení kapacity mateřských škol

13. 05. 2022

Alternativa pro Vás (ApV) dlouhodobě vyvíjí snahu řešit situaci s nedostatkem míst v MŠ. Z našeho pohledu je nutné zohlednit potřeby rozvíjejících se oblastí města, reflektovat požadavky obyvatel okrajových částí a nekumulovat budování školek v jedné lokalitě. Umocňování vyhrocení situace časovým presem je jen důsledkem zanedbání této problematiky.

Zastupitelé na svém posledním jednání řešili předložený materiál k možnosti přípravy projektu zřízení městské školky v objektu bývalé Organy (u tzv. Lorčáku) s možností využití významné dotační podpory MMR. Během projednávání tohoto bodu podal MUDr. Havlovic (ApV) protinávrh, kterým navrhoval rozšíření školky na Kaňku a také přípravu projektu školky v objektu Zelenkovy vily a její zahrady. Nakonec však neprošel ani jeden z návrhů. Ačkoliv oba projednávané návrhy byly záměrem rozšíření kapacit místních školek, dochází dnes v mediálním prostoru bohužel ke vzájemným útokům.

Například ti, kteří se nepřiklonili k návrhu školky v bývalé Organě, která je předkladateli prezentována jako jediná možná varianta, jsou obviňováni, že jsou obecně proti rozšíření školek ve městě a politikaří v rámci předvolebního boje. Takovéto osočování ať směrem ke členům opozice, či koalice razantně odmítáme. A takovéto zjednodušení celé problematiky nám přijde celkově velmi nešťastné.

Problematika nutnosti rozšíření kapacit školek ve městě byla zastupitelstvem řešena již v minulém volebním období, kdy bylo tehdejší vedení města zastupitelstvem pověřeno přijít s konkrétními návrhy. Již tehdy se o případném projektu využití Zelenkovy vily hovořilo, ať už jako o školce, či detašovaném pracovišti jedné z místních ZŠ. Tehdejší personální změnou ve vedení města však veškerá diskuze na toto téma ustala. Problematika nedostatku míst ve školkách však přetrvává.

Poslední čtyři roky upozorňují členové školské komise na tento problém a nutnost připravit jasné varianty jeho řešení. Například Mgr. Jana Červená v této komisi již dříve komunikovala akutní potřebu návratu MŠ do ulice Trebišovská (viz zápis šk. komise zde dne 21. 10. 2019, bod 2),téhož dne se členové školské komise shodli na potřebě obnovy MŠ Trebišovská. K jejímu otevření naštěstí tedy již brzy dojde. Stejně tak v komisi několikrát diskutovala a apelovala na potřebu zřízení školky pro lokalitu Třešňovka (viz zápis šk. komise, ze dne 29.3.2021, bod 4), kde byl její návrh možného řešení, ze strany vedení města bohužel zamítnut.

V minulosti bylo opakovaně také školské komisi příslušným odborem města sděleno, že problematika školek ve městě není tak závažná, aby bylo nutné se na rozšiřování počtu míst v nich aktuálně zaměřit. Ke změně názoru na straně města dle zpráv ze školské komise došlo přibližně před dvěma lety. Tedy již dva roky mělo vedení města na řešení nedostatku míst rozšířením stávajících budov či přípravu projektů pro nové školky.

Po případném úplném zamítnutí varianty dočasné kontejnerové školky v lokalitě Třešňovka, kterou i nadále prosazujeme, se nám jako nejrychlejší a nejschůdnější varianty jeví posílení stávajících kapacit školek v oblastech, které to nejvíce potřebují, tj. rozšíření školky na Kaňku, která by mohla sanovat potřebu Třešňovky a na Žižkově ve školce Pohádka. ApV bude také dále prosazovat nutnost dalšího aktivního hledání lokalit pro nové školky, a to zejména v částech města, kde dochází k nové výstavbě, nebo kde je v budoucnu plánována. Také trváme na otevření diskuze ke konkrétnímu využití Zelenkovy vily.

V úterý přišli zástupci vedení města s využitím lokality Organy, kdy jejich argumentem pro je zejména využití chátrající budovy v centru města a skutečnost komunikovaná na zastupitelstvu, že do jiných lokalit (na rozdíl od Organy) by musela být strava zavážena, čímž by se náklady u jiných školek zvýšily. Další argument byl, že tato školka bude pro aktuálně se rozvíjející lokalitu Benešovky, případně pro občany Třešňovky. V souvislosti s novou výstavbou poukázala při jednání školské komise právě Mgr. Červená na možnost vyhrazení části nebytových prostor v nové výstavbě k účelu zřízení např. dětské skupiny.

Pan místostarosta informoval o složitelnosti vymahatelnosti podmínek zřízení MŠ či dětské skupiny v rámci developerského plánu (citace ze zápisu šk. komise ze dne 21. 2. 2022). Nenarazili jsme tedy na „jádro pudla“ ? Není problém v tom, že v nové masivní výstavbě není již prvoplánově počítáno se základní občanskou vybaveností, která by měla potřebu umístění dětí k předškolnímu vzdělávání alespoň částečně reflektovat?

I další poradní orgán rady města, majetková komise, ze svého výjezdního jednání právě v objektu Organy, jednomyslně doporučila prodej budov v majetku města investorovi, než odkupovat od něj jeho část (viz zápis maj. komise ze dne 20. 10. 2021).

Za ApV se o nevhodnosti nyní prosazované varianty její zástupkyně ústně zmiňovala již dříve na jednání školské komise. Argumenty proti na posledním jednání zastupitelstva města také uvedl MUDr. Havlovic. Určitě nesouzníme s faktem, že zastupitelé dostali variantu využití Organy bez předchozí diskuze a podrobnějších informací, jako jedinou možnou, ačkoliv variant je beze sporu více. Na rozdíl od jiných možných objektů, které jsou v majetku města, je podstatná část bývalé Organy v majetku soukromého vlastníka, a případný převod je deklarován pouze ústní dohodou, bez smluvního zajištění. Příprava projektové dokumentace k Organě bude obnášet nemalé náklady a vlastnictví pozemků nemá město zajištěno.

Jak náročné bude vytvoření tříd pro MŠ v bývalé tovární hale, pravděpodobně pod dohledem památkářů? Již dnes je u řady školských zařízení ve městě v ranních hodinách velký problém s dopravou a v lokalitě Organy by se jednalo o další významné zhoršení složité dopravní situace. Vzhledem k ploše venkovního prostoru a plánovanému množství dětských oddělení se nejeví pozemek Organy jako dostatečně velký pro odpovídající zahradu, přičemž je obava, že vzhledem k výstavbě v těsné blízkosti bude tato velkou část dne zastíněna. Ve zmiňovaném protinávrhu bylo také uvažováno s rozšířením školky na Kaňku, kde je prostorná zahrada. Navíc, v těsné blízkosti Organy již několik velkých školek je, na rozdíl od lokalit, kde opravdu nyní místa ve stávajících školkách chybí. V neposlední řadě nebude-li v zamýšleném objektu vybudována vlastní kuchyň, padá také argument o ušetření na stravování.

Objekt na Kaňku je v majetku města a je již částečně dlouhodobě využíván školkou a částečně zapsaným spolkem. Je tedy na straně majitele nemovitosti povinnost v naplnění funkce řádného hospodáře, abychom do budoucna nemuseli řešit v krajním případě další chátrající budovu.
V řadě diskuzí zaznívá, že zastupitelé nemají předškolní děti, a tudíž je tento problém nepálí. Za sebe, jako otce dítěte, u nějž nyní napjatě čekáme, zda se od září najde místo ve školce, tvrdím, že bych variantu v Organě s největší pravděpodobností a s přihlédnutím k další řadě jiných možností ve městě, také nepodpořil.

V ApV věříme, jak to ostatně deklarovali všichni zastupitelé na posledním jednání, že jde všem o rozšíření školek ve městě, nyní i s možností využití dotačního titulu MMR. Pokud je tedy ještě čas, jistě se v rámci zastupitelstva podaří nalézt obecnou shodu na vhodném objektu, lokalitě, či způsobu, jak dlouhodobou problematiku nedostatku míst v MŠ v Kutné Hoře vyřešit.

Tomáš Morawski