Zpráva zastupitelů Karla Koubského st. a Jana Havlovice ke změně struktury úřadu

12. 07. 2015

Vážení členové Rady Města Kutná Hora,

jak je Vám známo, od počátku tohoto volebního období interpelujeme na zastupitelstvu města proti „rozstřelení“ odboru správy majetku – tak tuto záležitost nazval advokát Mgr. Ing. Pavel Bezouška.

Dosud nám kromě osobních důvodů mezi vedením města a Ing. Suchánkem nebyl znám žádný relevantní důvod tohoto kroku.

Jeden z důvodů nám pomohl pochopit až Ing. Zahradníček na posledním zasedání finančního výboru při projednávání bodu o nedokončených investicích a důvodech jejich převedení
do majetkové evidence. Jeho prohlášení o tom, že celý problém je založen na různém právním povědomí pracovníků MěÚ K.Hora, nám následně pomohlo pochopit možná pravý důvod tajemníkem navrhovaných personálních změn.

Po jednání finančního výboru jsme si začali zjišťovat, jaký je skutečný důvod „nezařazení“ majetku do majetkové evidence a zjistili jsme následující:

  1. Velká většina majetku vedeného na účtu nedokončeného majetku nikdy nebyla odboru správy majetku předána, přestože je dokončena a užívána např. i více jak 5 let.
  2. U předávaného majetku „ Nádrž POLIČANY“, která byla odborem investic realizována v roce 2008, je odborem správy majetku konstatováno, že převážná část díla je nesprávně zaúčtována na investičních položkách a měla být účtována jako oprava nebo služba. Do dnešního dne však nedošlo ze strany odboru investic k nápravě.
  3. U předávaného majetku „ Oprava kanalizace NA BYLANCE“, která byla odborem investic realizována v roce 2008, je odborem správy majetku konstatováno, že převážná část díla (viz i název akce napovídá) je nesprávně účtována na investičních položkách a jednalo se o opravu nebo službu – tedy nákladové položky. Do dnešního dne nedošlo ze strany odboru investic k nápravě.
  4. U předávaného majetku „Dopojení novostavby na rozvod centrálního zásobování teplem(CZT) – dům čp.193“, který byl odborem investic realizován v roce 2008, bylo zjištěno, že bez jakéhokoli souhlasu orgánů města došlo odborem investic k realizaci investice na soukromém domě ve výši cca 750 tis.Kč. Toto konstatoval ve svém právním stanovisku v roce 2013 JUDr. Prokop i Mgr. Hroch.
    Do dnešního dne nebyla tato záležitost ze strany odboru investic dořešena a je stále vedena na účtu nedokončeného majetku. Vyvodil z tohoto závažného pochybení pracovníků odboru investic pan tajemník nějakou osobní odpovědnost? Pokud ne, tak proč?
  5. U předávaného majetku „ Přívod z kotelny BK4 do objektu Sportovců 9“, která byla odborem investic realizována v roce 2007, bylo zjištěno, že v kupní smlouvě jsou zahrnuty i náklady, které s touto akcí vůbec nesouvisí. Tedy cena díla je zcela zavádějící a odhadem předražena cca o 1mil.korun. Dále zde bylo investováno společností KH TEBIS do soukromého domu. Vyvodil pan tajemník z tohoto závažného pochybení pracovníků odboru investic nějakou osobní odpovědnost? Pokud ne, tak proč?
  6. U předávaného majetku „ I. a II. etapa zádlažby historického jádra“, který odbor investic realizoval v letech 2009 a 2010, bylo zjištěno, že síť chrániček pro optické kabely nemá žádný druh povolení stavby, a tak je to takzvaná „černá stavba“ , na kterou bylo vynaloženo cca 2,2 mil.korun z rozpočtu města. Do dnešního dne v této věci odbor investic nezjednal nápravu. Obdobně je tomu i při V.etapě zádlažby historického jádra, kde se hodnota tzv. černé stavby pohybuje ve výši více jak půl milionu korun.
  7. Jak bylo odborem správy majetku zjištěno, tak u části předávaného majetku nejsou v pořádku povolení stavby či kolaudace, revizní zprávy, geodetická zaměření, počty kusů předávaného mobiliáře a podobně. Tyto nedostatky jsou odborem investic následně před převzetím dodatečně doplňovány.
  8. Dále bylo zjištěno, že odbor investic u některých staveb neprovádí nebo provádí nekvalitně geodetická zaměření do technické mapy města. Tuto mapu nechalo zpracovat Město Kutná Hora a vlastníci inženýrských sítí nákladem několika milionů korun. Tato mapa umožňuje přehled mimo jiné o inženýrských sítích uložených v pozemcích. V případě havárie se tímto dokumentem řídí organizace, která havárii odstraňuje. V případě, že majetek „Města“ není v této mapě zanesen , může dojít k jeho zbytečnému poškození

Výčet výše uvedených nesrovnalostí jednoznačně poukazuje na skutečnost, že účetnictví Města Kutná Hora na základě výše uvedených skutečností by mohlo být neprůkazné a mohlo by vytvářet nepravdivý obraz o účetní jednotce a „Městu“ by tak, v případě zjištění tohoto stavu, mohla hrozit poměrně vysoká sankce.

Z výše uvedených důvodů se návrh pana tajemníka na organizační změnu jeví více než účelový . K předávání majetku bude docházet v rámci jednoho odboru, a tak může dojít k zakrytí některých nesrovnalostí. Obdobně by tomu bylo i v případě převedení správy bytových a nebytových prostorů pod externí subjekt.

Z uvedených skutečností je zcela jednoznačné, že odbor správy majetku funguje zároveň i jako určitý kontrolní orgán v rámci struktury MěÚ. Je tedy zřejmé, že jeho odstraněním by mohlo dojít k tzv.“zametení stop“. Z tohoto pravděpodobně pramení i kritika některých pracovníků odboru investic vůči práci odboru správy majetku, respektive vůči práci Ing. Suchánka.

Za dobu fungování odboru správy majetku pod vedením Ing. Suchánka nám nejsou známa žádná závažná pochybení v práci tohoto odboru, a jak uvedl Ing. Zahradníček, mají pracovníci odboru správy majetku poměrně vysoké právní povědomí. Tomuto právnímu povědomí hodně přispěly i pravidelné právní konzultace.

Varováním členům rady by měla být např. kauza zcela špatných smluvních vztahů v objektech Puškinská I. a II. a Benešova ulice – 54 byt.jednotek. Zde jsou uzavřeny zcela neplatné smlouvy a navíc se „město“ dostalo do situace, kdy má své stavby postaveny na soukromých pozemcích . Město tak čelí žalobě. Podobně tomu bylo
i při realizaci přístavby operačních sálů ve zdejší nemocnici, kdy Město Kutná Hora uhradilo 5mil.korun na pokutách. Obě záležitosti v minulosti řešil odbor investic bez spolupráce s odborem správy majetku!

Odbor správy majetku je pravidelně podrobován kontrolám ze stran útvaru interního auditu, kontrolního výboru a finančního výboru. Dokonce v minulosti byl i nařízen podrobný hloubkový audit ve spolupráci útvaru interní auditu, kontrolního výboru
a finančního výboru na práci technického oddělení odboru správy majetku. Při tomto auditu byly prověřovány veškeré fakturace za období 1,5 roku. A ani při tomto hloubkovém auditu nebyla shledána žádná závažnější pochybení. Je otázkou, jak by takový hloubkový audit dopadl na odboru investic, kam je dle návrhu pana tajemníka organizačně směřováno technické oddělení.

Dalším důvodem, proč by odbor investic a odbor správy majetku měly být oddělené je i následný pohled na správu majetku. Odbor správy majetku se vyjadřuje k projektovým dokumentacím z pohledu následné správy. To umožňuje i korekci projektanty navrhovaných staveb a umožní tak i mnohdy značnou úsporu financí. Např. odbor správy majetku navrhoval úpravy projektové dokumentace pro revitalizaci sídliště. Tyto úpravy nebyly ze strany odboru investic akceptovány.

Při převzetí akce do majetkové evidence však bylo odborem správy majetku zjištěno, že dochází k poškozování nově pořízeného majetku nedostatečným odvodněním.
Obor investic tak musel následně přistoupit k dalším úpravám. Toto mělo za následek zcela zbytečné „vícenáklady“ cca 0,3 mil Kč.

Pohled následné správy majetku je vždy při pořizování nového majetku velmi důležitý.

S ohledem na tyto skutečnosti věříme, že návrh pana tajemníka nepodpoříte
a naopak, že ve spolupráci s finančním výborem a kontrolním výborem zastupitelstva města budou tyto záležitosti prověřeny a vůči pracovníkům, kteří tento stav zavinili, bude vyvozena osobní odpovědnost . Oba výbory zastupitelstva města K.Hora Vám v této věci budou nápomocny.

Věříme, že nám všem jde na prvním místě především o prosperitu našeho krásného starobylého města. V případě, že by se členové rady města Kutná Hora těmito našimi zjištěními nezabývali, jsme připraveni k této otázce svolat mimořádné jednání Zastupitelstva města Kutná Hora.

 

MUDr. Jan Havlovic – zastupitel

Karel Koubský st. – zastupitel a předseda kontrolního výboru

 

V Kutné Hoře, dne 7.července 2015

Na vědomí členům Zastupitelstva města Kutná Hora